Associates

Vivian Lim Ying Ying
Associate
T: +603 2035 6883 ext 2311
E: vivian@abdullahchan.my

Yew Jin
Associate
T: +603 2035 6883 ext 2310
E: yewjin@abdullahchan.my

Kong Ee Mun
Associate
T: +603 2035 6883 ext 2312
E: eemun@abdullahchan.my

Wong Wu Chu
Associate
T: +603 2035 6883 ext 2308
E: pearly@abdullahchan.my

Chee Gervenne
Associate
T: +603 2035 6883 ext 2309
E: gervenne@abdullahchan.my

Ang Li Li
Associate
T: +603 2035 6883 ext 2307
E: lili@abdullahchan.my